8sept DAS Antennas

TA-6038-3HC161F43
Antenna Type - Hybrid Coupler
Min. Freq. (MHz) - 600
Max. Freq. (MHz) - 3800
Gain (dBi) - 3
TA-34201XXX D-Coupler 7 to 30dB
Antenna Type - Directional Coupler
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 3500
Gain (dBi) - N/A
TA-6038-XX DC161F43 - D-Coupler 3 to 30dB
Antenna Type - Directional Coupler
Min. Freq. (MHz) - 600
Max. Freq. (MHz) - 3800
Gain (dBi) - N/A
TA-34000204
Antenna Type - 4-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 3500
Gain (dBi) - N/A
TA-6038-4W161F43
Antenna Type - 4-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 600
Max. Freq. (MHz) - 3800
Gain (dBi) - N/A
TA-34000203
Antenna Type - 3-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 3500
Gain (dBi) - N/A
TA-6038-3W161F43
Antenna Type - 3-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 600
Max. Freq. (MHz) - 3800
Gain (dBi) - N/A
TA-34000202
Antenna Type - 2-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 3500
Gain (dBi) - N/A
TA-6038-2W161F43
Antenna Type - 2-Way Splitter
Min. Freq. (MHz) - 600
Max. Freq. (MHz) - 3800
Gain (dBi) - N/A
KPM-68HWN-1-78-A
Antenna Type - MIMO Panel
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 2700
Gain (dBi) - 6.5 / 7.0 / 7.5
KY-68HWN-1-60V
Antenna Type - Yagi
Min. Freq. (MHz) - 698
Max. Freq. (MHz) - 960
Gain (dBi) - 10.0 / 11.0
KY-68HWN-1-60V
Antenna Type - Yagi
Min. Freq. (MHz) - 1710
Max. Freq. (MHz) - 2700
Gain (dBi) - 10.0 / 11.0